Privacy Policy

ДОГОВІР ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ІНФОМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
У СФЕРІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН ЗА КОРДОНОМ

    ZHOLEX що іменується надалі «ВИКОНАВЕЦЬ» керуючись ст. 633 Цивільного кодексу  України пропонує будь-якій юридичній особі або фізичній особі, яка досягла достатнього для акцептування обсягу прав та/або 18 років, надалі іменується «ЗАМОВНИК», укласти договір про надання  консультаційно-інфомаційних послуг у сфері працевлаштування громадян за кордоном на умовах, наведених нижче:


  1.  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання консультаційно-інфомаційних послуг у сфері працевлаштування громадян за кордоном на умовах, які зазначені нижче та розміщені на офіційному сайті Виконавця.
1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.
1.3. Виконавець — ZHOLEX
1.3. Замовник — будь-яка  юридична особа або фізична особа, яка досягла достатнього для акцептування обсягу прав та/або 18 років та акцептувала даний Договір.
1.4. Вартість послуг — платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певного об’єму послуг для Замовника.
1.5. Об’єм послуг — затверджена Виконавцем система ставок у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання послуг Виконавцем.
1.6. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
1.7. Суб’єкт персональних даних — фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.
1.8. Згода суб’єкта персональних даних — будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.


  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Відповідно до статей 641, 642 Цивільного Кодексу України (ЦК України) в разі прийняття викладених нижче умов і оплати Послуг, юридична або фізична особа, яка проводить акцепт цієї оферти стає «ЗАМОВНИКОМ» (акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в Оферті).
2.2. Беручи до уваги, що Виконавець відповідно до статті 633 ЦК України надає Послуги будь-якій юридичній особі, фізичній особі, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, або фізичній особі, а ЗАМОВНИК після акцепту Публічної оферти (далі — Оферта) стає користувачем Послуг ВИКОНАВЦЯ, сторони погодилися з безумовним і беззастережним прийняттям умов цієї Оферти і зобов’язуються неухильно їх дотримуватися.
2.3. Даний документ, відповідно до ст. 633 Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією (публічною офертою), еквівалентом «усної угоди» і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.
2.4. У зв’язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст даної Оферти, і якщо ви не згодні з будь-яким пунктом Оферти, Виконавець пропонує вам відмовитися від використання Послуг.
2.5. Акцептом оферти є натискання кнопки або відмітка галочкою або інший спосіб прийняття умов (згоди з умовами) Оферти і подальша оплата Послуг ВИКОНАВЦЯ.
2.6. Зміна або доповнення до цієї Оферти можливі виключно при укладанні письмового Договору. При цьому Оферта є невід’ємною частиною відповідного письмового Договору.
2.7. Натискання кнопки або відмітка галочкою або інший спосіб прийняття умов (згоди з умовами) Оферти означає згоду Замовника (в разі, якщо ЗАМОВНИК є фізичною особою) або фізичної особи — представника Замовника (далі за текстом цього пункту Оферти — суб’єкт персональних даних), на обробку ВИКОНАВЦЮ своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Оферти, а також протягом наступних п’яти років після закінчення її дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання Оферти і виконується виключно на підставі письмової (паперової) заяви клієнта. В такому випадку, Оферта розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні ВИКОНАВЦЯ.Крім цього, укладенням цієї Оферти, суб’єкт персональних даних підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються з метою можливості виконання умов цієї Оферти, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Суб’єкт персональних даних також погоджується з тим, що ВИКОНАВЕЦЬ має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень суб’єкта персональних даних, не змінюючи при цьому мети обробки персональних даних. Обсяг прав суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов’язується надати послуги  Замовнику, зазначені у п.3.2 цього договору, а Замовник зобов’язується вчасно та повністю сплатити ці послуги.
3.2. Виконавець зобов’язується надати Замовнику інформаційно-консультаційні послуги з питання працевлаштування за кордоном.
3.3. Виконавець в межах цього договору надає наступний перелік відповідних інформаційно-консультаційних послуг, які включають в себе:
1) пошук для Замовника потенційних роботодавців за кордоном.
2) надання інформації про вакансії, розмір заробітної плати, умов відпочинку, соціального забезпечення, репатріації громадянин до України та правових нюансів трудового законодавства відповідної країни.
3) надання для ознайомлення переліку вакансій, умов працевлаштування, найменування та місцезнаходження відповідних потенційних роботодавців.
4) надання правової консультації з питань оформлення документів для виїзду за кордон.
5) інформаційно-консультаційна підтримка під час оформлення необхідних документів для виїзду за кордон;
6) затвердження кандидатури Замовника у потенційного роботодавця.


  1. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Форма оплати: безготівковий розрахунок шляхом внесення коштів на банківський рахунок Виконавця на умовах 100% попередньої оплати з моменту акцептування даного Договору.
4.2. Днем оплати Замовником послуг за цим Договором вважається день надходження коштів на рахунок Виконавця.
4.3. Вартість послуг зазначено на сторiнцi до цього Договору.


  1. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ

5.1. Підписання Акту виконаних робіт за даним Договором не передбачено.
5.2. У разі необхідності та за домовленістю Сторін Акт виконаних робіт підписується та направляється Замовнику на адресу вказану у анкетних даних.
5.3. Виконання робіт  по  Договору розпочинається за умови виконання п.п. 2.1.


  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором  Виконавець  і  Замовник  несуть відповідальність у відповідності з вимогами чинного законодавства України.
6.2. Виконавець   не  несе   відповідальності   за   строки   виконання   та   якість   робіт відповідно до умов цього Договору, якщо  Замовником  порушені умови даного договору.
6.3. Форс-мажорними обставинами вважаються обставини непереборної сили, зокрема: стихійні лиха, військові дії будь-якого характеру, нещасні випадки, внесення будь-яких змін у законодавство, якщо їх дія поширюється на будь-яку частину Договору та інші надзвичайні обставини, які Сторони не могли передбачити, відвернути або усунути під час виконання Договору.


7.СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

7.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами. Строк дії Договору встановлюється з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання обов’язків Сторонами за даним Договором.
7.2. До виконання робіт  Виконавець  приступає виключно після Сплати  ЗАМОВНИКОМ  вартості робіт.
7.3.Рамочні строки виконання робіт складають 30 днів
7.4. Дострокове припинення дії цього Договору  в односторонньому порядку не допускається.
7.5.  У разі розірвання даного Договору з ініціативи  Замовника  грошові кошти сплачені  Виконавцеві  для забезпечення виконання договору  Замовнику  не повертаються.


  1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Всі суперечки, які можуть виникнути під час виконання даного Договору в першу чергу будуть вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. Всі не вирішені шляхом переговорів спори, розбіжності або вимоги, які виникають з даного договору або в зв’язку з ним, в тому числі такі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або визнання недійсним, підлягають остаточному врегулюванню у судовому порядку у відповідності до діючого законодавства.


ЛИЦЕНЗИЯ: Мин.Соц.Политики Украины: Наказ №1429 от 30.09.2019

НАДАЮЧИ В БУДЬ-ЯКИЙ  СПОСІБ СВОЇ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, Я, ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ» ВІД 01 ЧЕРВНЯ 2010 РОКУ № 2297-VI (ЗІ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ), НАДАЮ ОДНОЗНАЧНУ ЗГОДУ ZHOLEX.COM) НА ОБРОБКУ МОЇХ ОСОБИСТИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У СПОСОБИ ТА СТРОКИ, ВИЗНАЧЕНІ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ, А САМЕ: ІМ’Я, ТЕЛЕФОН, Е-MAIL, ДОКУМЕНТИ ПРО ОСВІТУ, СІМЕЙНИЙ СТАН ТОЩО —  З МЕТОЮ НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН ЗА КОРДОНОМ.

CERTYFIKAT -/- ЛИЦЕНЗИЯ

KONTAKT

TEL: +48 727 827 728 Download Poland Flag Png Image HQ PNG Image | FreePNGImg
OFFICE@ZHOLEX.COM

×